Socialinė pedagogė

Ilona Skrudupienė III a. 78 kab.

 • El. paštas soc.pedagogas@zemynos.panevezys.lm.lt
 • Tel. Nr. +370 630 05564

    
Veikla:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais smurtą, vykdo elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų, nusikalstamumo prevenciją.
 • Vykdo
  mokinių lankomumo ir vėlavimo kontrolę bei prevencinį darbą su blogai mokyklą lankančiais ir vėluojančiais mokiniais.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą.
 • Atstovauja vaikams ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Lanko vaikus jų namuose, jei klasės vadovas neturi tam galimybių

Logopedės

Asta Butkevičienė III a. 63 kabinetas

 • El. paštas asta.butkeviciene@zemynapanevezys.lt,
 • asta-but@hotmail.com

Santa Makačiūnė III a. 62 kabinetas

 • El. paštas   santa.makaciune@zemynapanevezys.lt

Veikla:

 • Visapusiškai tiria mokinių kalbą (tartį, foneminę klausą, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą).
 • Nustato kalbos sutrikimų pobūdį.
 • Planuoja veiklą kalbos sutrikimams šalinti.
 • Numato mokinių kalbos ir komunikacijos korekcijos kryptis.
 • Veda mokiniams kalbos sutrikimų šalinimo individualias ir grupines pratybas.
 • Konsultuoja tėvus ir mokytojus.
 • Vykdo tėvų, mokytojų ir kitų visuomenės narių švietimą vaikų kalbos ugdymo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialiosios pedagogės

Asta Butkevičienė III a.63 kabinetas

 • El. paštas asta.butkeviciene@zemynapanevezys.lt
 • asta-but@hotmail.com

Santa Makačiūnė III a. 62 kabinetas

 • El. paštas santa.makaciune@zemynapanevezys.lt

Alė Tigrūdienė III a. 85 kab.

 • El. paštas ale.tigrudiene@zemynapanevezys.lt, tigrudiene1956@gmail.com

Aurelija Petrauskienė

 • El. paštas aurelija.petrauskiene@zemynos.panevezys.lm.lt

Veikla:

 • Dalyvauja kompleksiniame mokinio tyrime, nustatant sutrikimų pobūdį, įvertinant jo įgūdžių ir pasiekimų lygį.
 • Suderinę su tėvais, teikia mokiniams specialiąją pagalbą.
 • Rengia individualias programas specialiųjų poreikių mokiniams.
 • Konsultuoja mokytojus, tėvus specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Padeda mokytojams pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias mokomųjų dalykų programas, akcentuojant sutrikusios funkcijos korekciją, parinkti darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais būdus ir metodus.
 • Veda individualius užsiėmimus specialiųjų poreikių mokiniams per pamokas ir po pamokų (mokymo procese naudojamos – naujausios mokomosios priemonės (kompiuterinė (programinė ir techninė) įranga)).
 • Informuoja tėvus apie vaiko mokymosi rezultatus, nurodo būdus, kaip padėti specialiųjų poreikių mokiniui.
 • Kaupia medžiagą apie kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, artimuosius ir tolimuosius darbo su jais tikslus, individualias programas.
 • Vykdo mokytojų, tėvų ir visuomenės švietimą specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Psichologo asistentė

Inga Skodytė I a. 5kab.

Psichologo asistentės veikla

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė


Daiva Griškėnienė I a. 21 kab., el. paštas dgriskeniene@gmail.com

 • Pirmosios pagalbos teikimas.
 • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais sklaida.
 • Dalyvavimas mokinių sveikatingumo ugdyme, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Organizuoti priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus kaupimas bei analizavimas.
 • Sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje.
 • Mokinių sergamumo analizavimas.
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Stebėti sporto varžybas ir derinti sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, vadovaujantis mokinių sveikatos patikrinimo forma Nr.027-1/a
 • Priemonių, susijusių su ligų ir traumų profilaktika organizavimas ir įgyvendinimas.
 • Savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus)