Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą. Bendrosios programos – Nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų.

     Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį?

     Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize.  Atnaujinimo tikslas –  užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys:

  •  stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
  •  sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

     Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo etapai

     Atnaujintą ugdymo turinį planuojama įgyvendinti etapais ir pradėti ugdymą organizuoti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas:

  •  nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo programoje;
  •  nuo 2023-09-01 pradinio ugdymo 1, 3 ir pagrindinio ugdymo 5, 7 klasėse,
  •  nuo 2024-09-01 – 1-8 klasėse.

     Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje https://www.mokykla2030.lt

   Įsakymas dėl 2022-2024 metų ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo 

   Įsakymas dėl mokyklos komandos sudarymo pasirengimui atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti

Bendrųjų gebėjimų vertinimo sėkmės kriterijai ir jų požymiai

Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti

Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai

Susitarimai ir sprendimai mokykloje įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas

Kompetencijomis grįsto ugdymo raiška pamokoje

Formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo dermė mokinių pasiekimams ir pažangai

Kompetencijomis grįsta ugdymo praktika 2023-08-28

 

     Naudinga informacija mokykloms rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui:

     Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo nr. v-1269 „dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo

     Pamokos stebėjimo protokolas

     Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA

     Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui