Vizija ir misija

 

VIZIJA

   Panevėžio „Žemynos“ progimnazija – šiuolaikiška, atvira kaitai, darni, prasmės ir atradimų, asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti, kokybišką ugdymą pagal formaliojo pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei neformaliojo vaikų švietimo plaukimo baseine programas teikianti, pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis ir bendruomenės susitarimais savo veiklą grindžianti, nuolat besimokanti mokykla.

MISIJA

  Ugdyti mokinio asmenybę, jo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi.

 Padėti kiekvienam mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius siekti asmeninės ir akademinės pažangos.
 
Formuoti žingeidų, visapusiškai aktyvų, dorą, pasirengusį visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, mokinį.

VERTYBĖS

Asmeninis tobulėjimas – (savistaba, mokymasis, atvirumas naujoms patirtims, empatija).
 
Atsakingumas – (moralinių, pareiginių ir teisinių reikalavimų paisymas).

Bendruomeniškumas – (vienybė, dalijimasis, rūpinimasis kitais, pagalba kitiems, įsipareigojimai draugams ir mokyklos bendruomenei).
 
Kūrybiškumas – (sugebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, gebėjimas spręsti problemas).

Estetiškumas – ( elgesio, kalbos ir aplinkos grožio puoselėjimas).

CREDO

Čia augam.    
  Atrandam.  
    Ir tolin išeinam…