Nuo 2023 metų gruodžio 1 d. progimnazijoje pradedame įgyvendinti Lietuvos moksleivių sąjungos inicijuotą veiklos programą „Karjera be barjerų”. Šios programos ambasadorė progimnazijoje 8a klasės mokinė Aistė Židonytė.
 
2023-2024 m. m. mokinių taryba:
 
Pirmininkė –  Adriana Masiliūnaitė 8c kl. mokinė
 

Nariai:
  1. Grantas Vainauskas 5a
  2. Goda Mikeliūnaitė 5b
  3. Ainė Šacharovaitė 5c
  4. Edvardas Tvaska 5d
  5. Jonas Šulskis 6a
  6. Gabija Cimolonskaitė 6b
  7. Deimantė Abraškevičiūtė 6c
  8. Gabija Tumelytė 7a
  9. Gabija Zelenauskaitė 7b
10. Delija Lesauskaitė 7c
11. Aistė Židonytė 8a
12. Dominykas Nikulinas 8b
 
Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Pertauskienė
Mokinių taryba renkasi kiekvieną trečiadienį per 1 pamoką skaitykloje.
 
MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybai vadovauja tarybos pirmininkas.

 • BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Mokinių taryba:
   • mokinių taryba renkama 1 metams;
   • mokinių tarybą sudaro 11 narių (5-8 klasių mokiniai, atstovaujantys rinkėjų interesų grupėms);
   • mokinių taryba vadovaujasi mokinių tarybos nuostatais;
  2. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai:
   • mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai;
   • rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių;
   • pirmininkas iš tarybos narių laisvai pasirenka pavaduotoją ir sekretorių.
 • MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA
  1. Tikslai:
   • Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos klausimus.
   • Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą.
   • Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.
   • Kurti draugišką aplinką, ugdyti tolerancija, pasitikėjimu grįstus mokinių tarpusavio santykius;
   • Prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
  2. Uždaviniai:
   • Įvairiapuse veikla skatinti  mokinių pozityvaus elgesio ir vertybinių nuostatų formavimąsi.
   • Į mokinių tarybos veiklą įtraukti jaunesnių klasių moksleivius.
   • Bendradarbiauti su mokyklos prevencine grupe.
   • Prisidėti organizuojant mokyklos kultūrinius renginius.
   • Dalyvauti visuomeniniame moksleivijos gyvenime,
   • Savo darbais garsinti mokyklą mieste, puoselėti mokyklos tradicijas.
   • Rengti pilietines bei paramos akcijas.
   • Į mokinių tarybą su pasiūlymais, pageidavimais, nusiskundimais ar pasipiktinimais gali kreiptis bet kuris mokinys.
 • MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO, TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJO, TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMAI:
  1. Mokinių tarybos pirmininko teisės:
   • sušaukti neeilinį mokinių tarybos susirinkimą;
   • pateikti raštišką paklausimą mokyklos administracijai ir gauti atsakymą.
  2. Mokinių tarybos pirmininko pareigos:
   • susitinka su mokyklos administracija, mokyklos taryba ir diskutuoja apie mokinių problemas mokinių vardu;
   • paskirsto užduotis tarybos nariams;
   • informuoja apie savo nutarimus.
  3. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo teisės ir pareigos:
   • pavaduoja mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų
  4. Mokinių tarybos nario teisės:
   • pateikti pasiūlymus dėl tarybos veiklos;
   • dalyvauti tarybos posėdžiuose ir veikloje;
   • rinkti mokinių tarybos pirmininką ir būti renkamu.
  5. Mokinių tarybos nario pareigos:
   • lankyti susirinkimus ir kitus nariams skirtus renginius;
   • savanoriškai prisidėti prie mokyklos masinių renginių organizavimo;
   • maksimaliai panaudoti savo sugebėjimus organizuojant renginius;
   • laiku įvykdyti tarybos nutarimus, įpareigojimus;
   • kultūringu elgesiu ir sąžiningu darbu kelti tarybos prestižą.
   • rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams.