Mokinių taryba

Šilti linkėjimai ,,Žemynos“ progimnazijos draugams…

 
 
MOKINIŲ TARYBA
 
 
2019-2020 m. m. mokinių taryba:

 
Progimnazijos prezidentė – Aelita Entkutė, 8b kl.
Progimnazijos prezidentės pavaduotojas – Deimantas Jakniūnas,8b kl.    

Nariai:
1. Mindaugas Mikšionis 5a
2. Maksimas Glušenkov 5b
3. Milda Zigmantaitė 5c
4. Goda Barzdaitė 6a
5. Upė Milinauskė 6b
6. Goda Kaušylaitė 6c
7. Miglė Leikutė 6c
8. Erika Revutaitė 6c
9. Austėja Gabrytė 7a
10. Ieva Gvergždytė 7a
11. Marta Švenčianaitė 7a
12. Simas Bručas 7b
13. Rugilė Ismailovaitė 7b
14. Meinardas Kakanis 7c
15. Elzė Vasilevičiūtė 8a
16. Jokūbas Jasikonis 8a
17. Agnė Vileniškytė 8a
18. Faustas Pravilionis 8b
19. Domas Bieliauskas 8c
20. Skaiva Smailytė 8c
21. Augustė Nuobaraitė 8
 
 
Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Pertauskienė
Mokinių taryba renkasi kiekvieną antradienį per 8 pamoką mokytojų kambaryje.
 
MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybai vadovauja tarybos pirmininkas.

 
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Mokinių taryba:
   • mokinių taryba renkama 1 metams;
   • mokinių tarybą sudaro 11 narių (5-8 klasių mokiniai, atstovaujantys rinkėjų interesų grupėms);
   • mokinių taryba vadovaujasi mokinių tarybos nuostatais;
  2. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai:
   • mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai;
   • rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių;
   • pirmininkas iš tarybos narių laisvai pasirenka pavaduotoją ir sekretorių.
 2. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA
  1. Tikslai:
   • Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos klausimus.
   • Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą.
   • Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.
   • Kurti draugišką aplinką, ugdyti tolerancija, pasitikėjimu grįstus mokinių tarpusavio santykius;
   • Prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
  2. Uždaviniai:
   • Įvairiapuse veikla skatinti  mokinių pozityvaus elgesio ir vertybinių nuostatų formavimąsi.
   • Į mokinių tarybos veiklą įtraukti jaunesnių klasių moksleivius.
   • Bendradarbiauti su mokyklos prevencine grupe.
   • Prisidėti organizuojant mokyklos kultūrinius renginius.
   • Dalyvauti visuomeniniame moksleivijos gyvenime,
   • Savo darbais garsinti mokyklą mieste, puoselėti mokyklos tradicijas.
   • Rengti pilietines bei paramos akcijas.
   • Į mokinių tarybą su pasiūlymais, pageidavimais, nusiskundimais ar pasipiktinimais gali kreiptis bet kuris mokinys.
 3. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO, TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJO, TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMAI:
  1. Mokinių tarybos pirmininko teisės:
   • sušaukti neeilinį mokinių tarybos susirinkimą;
   • pateikti raštišką paklausimą mokyklos administracijai ir gauti atsakymą.
  2. Mokinių tarybos pirmininko pareigos:
   • susitinka su mokyklos administracija, mokyklos taryba ir diskutuoja apie mokinių problemas mokinių vardu;
   • paskirsto užduotis tarybos nariams;
   • informuoja apie savo nutarimus.
  3. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo teisės ir pareigos:
   • pavaduoja mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų
  4. Mokinių tarybos nario teisės:
   • pateikti pasiūlymus dėl tarybos veiklos;
   • dalyvauti tarybos posėdžiuose ir veikloje;
   • rinkti mokinių tarybos pirmininką ir būti renkamu.
  5. Mokinių tarybos nario pareigos:
   • lankyti susirinkimus ir kitus nariams skirtus renginius;
   • savanoriškai prisidėti prie mokyklos masinių renginių organizavimo;
   • maksimaliai panaudoti savo sugebėjimus organizuojant renginius;
   • laiku įvykdyti tarybos nutarimus, įpareigojimus;
   • kultūringu elgesiu ir sąžiningu darbu kelti tarybos prestižą.
   • rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams.