Neformalus švietimas

2020-2021 mokslo metais

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

 
Tikslas:
 • Žadinti ir puoselėti kiekvieno mokinio individualumą ir kūrybiškumą, atsižvelgiant į jo polinkius, gebėjimus ir integruotą asmenybės raidą.
Uždaviniai:
 • Per meninę, sportinę, kūrybinę ir kitokią veiklą realizuoti mokinių saviraiškos poreikius
 • Ugdyti bendravimo, kritiško mąstymo, bendradarbiavimo įgūdžius.
 • Įtraukti mokinius į neformaliojo švietimo veiklą, mokyti planuoti laiką, prasmingai leisti laisvalaikį.
 
1-4 klasėse suformuota 15 neformaliojo švietimo grupių:
 • Muzikinės raiškos (Muzikavimo studija, vokalinis ansamblis „Dainorėliai”, „Šokam ir dainuojam”)
 • Meninės raiškos (mergaičių šiuolaikiniai šokiai, tautinių šokių kolektyvas „Žemynėlė”, „Rankdarbiai”, „Jaunieji keramikai”).
 • Kalbinės raiškos (teatro studija „Miau”).
 • Etnokultūros švietimo (kraštotyra)
 • Sporto (Judrieji žaidimai, plaukimas, šachmatai, „Saugaus eismo ABC”)
 • Smagioji robotika
 • Techninė Kūryba
Neformaliojo švietimo programos  5-8 klasėse skirtos meninę, sporto ar kita veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Suformuotos 9 neformaliojo švietimo grupės:
 • muzikinės raiškos (vokalinis ansamblis „Jaunystė”),
 • choreografijos (mergaičių šiuolaikiniai šokiai),
 • teatrinio švietimo (literatūrinis teatras),
 • meninės raiškos (Keramikos studija, dailės būrelis, rankdarbių studija)
 • sporto („Sportas kiekvienam”, „Sportiniai, judrieji žaidimai”)
 • Smagioji robotika
Mokinių saviraiškos poreikiai tenkinami
 
 • Organizacijų veikloje. Progimnazijoje veikia ateitininkų, skautų organizacijos.
 • Tradiciniuose mokyklos renginiuose:

Mokslo metų pradžios šventė,
Kalbų diena,
Karjeros konsultavimo dienos,
Mokytojų dienos paminėjimas,
Jaunimo organizacijų stovyklos.
Kaziuko mugės,
Sveiko maisto patiekalų,
Kalėdinio pyrago,
Mokyklos dienos,
Žmogaus saugos,
Išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė.

Išvykų, ekskursijų, susitikimų, projektinės veiklos metu.