2023-2024 mokslo metais

       Neformaliojo vaikų švietimo tikslas – padėti vaikui per pasirinktą veiklą įgyti kompetencijų ir tapti asmenybe, gebančia suprasti, atsakingai vertinti ir kūrybingai spręsti kylančius iššūkius, aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.
       Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:

 • ugdyti vaiko kompetencijas per pasirinktą veiklą, saviraišką;
 • lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, kūrybiškumą, gebėti pasirūpinti savimi ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
 • ugdyti demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;
 • padėti spręsti vaikų socialinės integracijos problemas;
 • padėti vaikui susipažinti su pasirinkta NVŠ veikla susijusiomis profesijos galimybėmis.

 
       Vaikas, dalyvaudamas neformaliajame vaikų švietime, ugdosi ir tobulina šias kompetencijas:
       pažinimo kompetencija – motyvacija ir gebėjimas pažinti save ir pasaulį, įgyjami suvokiant (perimant) žmonijos kultūrinę patirtį, tobulinant dalykines žinias bei kritinio mąstymo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis gebėjimus;
       komunikavimo kompetencija – asmens gebėjimas kurti, perduoti ir suprasti žinias (faktus, požiūrius ar asmenines nuostatas), etiškai naudotis verbalinėmis ir neverbalinėmis komunikavimo priemonėmis ir technologijomis;
       kūrybiškumo kompetencija – tai sau ir kitiems reikšmingų kūrybinių idėjų, produktų, problemų sprendimų tyrinėjimas, generavimas, kūrimas, vertinimas, išlaikant darnų santykį su savimi ir aplinka;
       pilietiškumo kompetencija – tai pilietinis tapatumas ir pilietinė galia, grįsta vertybėmis, nuostatomis, žiniomis ir praktinio veikimo gebėjimais, įgalinančiais kartu su kitais atsakingai kurti demokratišką visuomenę, stiprinti Lietuvos valstybingumą;
       socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija – asmens savimonė ir savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir asmens rūpinimasis fizine ir psichine sveikata;
       kultūrinė kompetencija – asmens kultūrinė savimonė, grįsta žiniomis, aktyvia kultūrine raiška ir kultūriniu sąmoningumu;
       skaitmeninė kompetencijatai motyvacija ir gebėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis užduotims atlikti, mokytis, problemoms spręsti, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti informaciją, efektyviai, tinkamai, saugiai, kritiškai, savarankiškai ir etiškai kurti ir dalytis skaitmeniniu turiniu.

1-4 klasėse suformuota 18 neformaliojo švietimo grupių:

 • muzikinės raiškos („Muzikavimo studija”, vokalinė grupė „Dainorėliai”),
 • meninės raiškos (šiuolaikinių šokių grupė „Rido”, tautinių šokių kolektyvas „Žemynėlė”, „Linksmasis teptukas”, „Dailė”),
 • kūrybiškumo studija „Laumžirgis”,
 • etnokultūros („Kraštotyra”),
 • sporto („Sportinių žaidimų mozaika”, „Futbolas”, „Sportuokime vandenyje”, „Mokomės plaukti”, „Judrieji žaidimai”),
 • gamtos („Smagioji robotika”, „Žiniukų laboratorija”, „Atradimų pasaulyje”, „Jaunieji tyrinėtojai”),
 • profesijų pažinimo „Arbatos klubas”.

Neformaliojo švietimo programos 5-8 klasėse skirtos meninę, sporto ar kita veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Suformuota 14 neformaliojo švietimo grupių:

 • muzikinės raiškos (vokalinis ansamblis „Jaunystė”),
 • choreografijos (jaunių šokių grupė „Žemynėlė”),
 • teatrinio švietimo („Sceninė raiška”),
 • meninės raiškos („Rankdarbių studija”, „Jaunieji meistreliai”, „Dailės užsiėmimai”, „Kūrybinės improvizacijos”),
 • sporto („Sportiniai žaidimai”),
 • „Sprendimo strategijų paieška”,
 • „Finansinis raštingumas ir verslumas”,
 • kalbų („We are children of our planet”, kūrybiškumo studija „Tai gražiai skambėjo žodžiai”, „Teksto kūrimo paslaptys”),
 • Progimnazijoje veikia skautų organizacija.

Mokinių saviraiškos poreikiai tenkinami:

 • Tradiciniuose mokyklos renginiuose:

     mokslo metų pradžios šventė,
     kalbų diena,
     karjeros dienos,
     mokytojų dienos paminėjimas,
     Kaziuko mugė,
     sveiko maisto patiekalų,
     kalėdinio pyrago,
     mokyklos dienos,
     mokslo metų baigimo šventė.

 • Išvykų, ekskursijų, susitikimų, projektinės veiklos metu.