Neformalus švietimas

2019-2020 mokslo metais
Tikslas:
 • Žadinti ir puoselėti kiekvieno mokinio individualumą ir kūrybiškumą, atsižvelgiant į jo polinkius, gebėjimus ir integruotą asmenybės raidą.
Uždaviniai:
 • Per meninę, sportinę, kūrybinę ir kitokią veiklą realizuoti mokinių saviraiškos poreikius
 • Ugdyti bendravimo, kritiško mąstymo, bendradarbiavimo įgūdžius.
 • Įtraukti mokinius į neformaliojo švietimo veiklą, mokyti planuoti laiką, prasmingai leisti laisvalaikį.
 
1-4 klasėse suformuota 15 neformaliojo švietimo grupių:
 • Muzikinės raiškos (Muzikavimo studija, vokalinis ansamblis „Dainorėliai“, „Šokam, žaidžiam ir dainuojam“)
 • Meninės raiškos (mergaičių šiuolaikiniai šokiai, tautinių šokių kolektyvas „Žemynėlė“, „Rankdarbiai“, „Jaunieji keramikai“).
 • Kalbinės raiškos (teatro studija „Miau“).
 • Etnokultūros švietimo (kraštotyra)
 • Sporto (Judrieji žaidimai, plaukimas, šachmatai, „Saugaus eismo ABC“)
 • Smagioji robotika
Neformaliojo švietimo programos  5-8 klasėse skirtos meninę, sporto ar kita veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Suformuotos 14 neformaliojo švietimo grupės:
 • muzikinės raiškos (vokalinis ansamblis „Jaunystė“),
 • choreografijos (mergaičių šiuolaikiniai šokiai),
 • teatrinio švietimo (literatūrinis teatras),
 • meninės raiškos (Keramikos studija, rankdarbių studija)
 • pilietinio švietimo (jaunieji lyderiai)
 • sporto („Sportas kiekvienam“, „Sportiniai, judrieji žaidimai“)
 • Smagioji robotika
Mokinių saviraiškos poreikiai tenkinami:
Tradiciniai renginiai:
 • Mokslo metų pradžios šventė;
 • Kalbų diena;
 • Mokytojų dienos paminėjimas;
 • Išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė;
 • Karjeros konsultavimo dienos mokykloje, bendradarbiaujant su aukštosiomis universitetinėmis bei neuniversitetinėmis mokyklomis, profesinio rengimo centru, Panevėžio darbo rinkos centru;
 • Jaunimo organizacijų stovyklos.
 • Netradicinio švietimo dienos: sporto, sveikatingumo, amatų, meninės raiškos, profesinės karjeros ir kt.
 • Sveiko maisto patiekalų, kalėdinio pyrago, Kaziuko mugės.
 • Mokyklos dienos renginiai.