Neformalus švietimas

2022-2023 mokslo metais

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis:

 • tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
 • Žadinti ir puoselėti kiekvieno mokinio individualumą ir kūrybiškumą, atsižvelgiant į jo polinkius, gebėjimus ir integruotą asmenybės raidą.

Uždaviniai:

 • Per meninę, sportinę, kūrybinę ir kitokią veiklą realizuoti mokinių saviraiškos poreikius.
 • Ugdyti bendravimo, kritiško mąstymo, bendradarbiavimo įgūdžius.
 • Įtraukti mokinius į neformaliojo švietimo veiklą, mokyti planuoti laiką, prasmingai leisti laisvalaikį.

1-4 klasėse suformuota 15 neformaliojo švietimo grupių:

 • Muzikinės raiškos (Muzikavimo studija, vokalinis ansamblis „Dainorėliai”, „Šokam ir dainuojam”).
 • Meninės raiškos (mergaičių šiuolaikiniai šokiai, tautinių šokių kolektyvas „Žemynėlė”, „Rankdarbiai”, „Jaunieji keramikai”).
 • Kalbinės raiškos (teatro studija „Miau”).
 • Etnokultūros švietimo (kraštotyra).
 • Sporto (Judrieji žaidimai, plaukimas, šachmatai, „Saugaus eismo ABC”).
 • Smagioji robotika.
 • Techninė Kūryba.

Neformaliojo švietimo programos 5-8 klasėse skirtos meninę, sporto ar kita veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Suformuotos 9 neformaliojo švietimo grupės:

 • muzikinės raiškos (vokalinis ansamblis „Jaunystė”).,
 • choreografijos (mergaičių šiuolaikiniai šokiai),
 • teatrinio švietimo (literatūrinis teatras),
 • meninės raiškos (Keramikos studija, dailės būrelis, rankdarbių studija),
 • sporto („Sportas kiekvienam”, „Sportiniai, judrieji žaidimai”),
 • Smagioji robotika.

Mokinių saviraiškos poreikiai tenkinami

 • Organizacijų veikloje. Progimnazijoje veikia ateitininkų, skautų organizacijos.
 • Tradiciniuose mokyklos renginiuose:

     mokslo metų pradžios šventė,
     kalbų diena,
     karjeros konsultavimo dienos,
     mokytojų dienos paminėjimas,
     jaunimo organizacijų stovyklos.
     kaziuko mugės,
     sveiko maisto patiekalų,
     kalėdinio pyrago,
     mokyklos dienos,
     žmogaus saugos,
     išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė.

 • Išvykų, ekskursijų, susitikimų, projektinės veiklos metu.