Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės pagalba

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės

Daiva Griškėnienė (21 kab.) – visuomenės sveikatos priežiūros specialistės dgriskeniene@gmail.com

  • Pirmosios pagalbos teikimas.
  • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
  • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais sklaida.
  • Dalyvavimas mokinių sveikatingumo ugdyme, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
  • Organizuoti priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
  • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus kaupimas bei analizavimas.
  • Sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje.
  • Mokinių sergamumo analizavimas.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
  • Stebėti sporto varžybas ir derinti sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, vadovaujantis mokinių sveikatos patikrinimo forma Nr.027-1/a
  • Priemonių, susijusių su ligų ir traumų profilaktika organizavimas ir įgyvendinimas.
  • Savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus)