Dokumentai susiję su mokyklos veikla

 
 

ĮSAKYMAS DĖL DIREKTORIAUS, JO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 
 
 

NAUDOJIMOSI FUTBOLO AIKŠTĖS, SPORTO PASKIRTIES PERSIRENGIMO KAMBARIAIS IR KITOMIS PATALPOMIS TAISYKLĖS

 Stadiono ir futbolo aikštės  taisyklės

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS 2017 – 2019 METAMS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Bendradarbiavimo sutartis su Visuomenės sveikatos biuru

Informacija dėl mokyklinės uniformos

Mokyklos  bendruomenės narių siūlymai ir Mokyklos tarybos nutarimas dėl 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų naudojimo mokyklos reikmėms

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEI MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA

Bendradarbiavimo sutartis su „BALTIC SWAN“

PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TOBULINTINOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 2015-2017 METAMS

DĖL DRAUDIMO PROGIMNAZIJOJE IR JOS TERITORIJOJE VARTOTI, TURĖTI AR KITAIP PERDUOTI ENERGINIUS GĖRIMUS

Mokyklos nuostatai