Dokumentai susiję su mokyklos veikla

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

 
 
 
 
 

Bendradarbiavimo sutartis su Visuomenės sveikatos biuru

PANEVĖŽIO ,,ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ PRIVALOMŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEI MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA

Bendradarbiavimo sutartis su „BALTIC SWAN“

DĖL DRAUDIMO PROGIMNAZIJOJE IR JOS TERITORIJOJE VARTOTI, TURĖTI AR KITAIP PERDUOTI ENERGINIUS GĖRIMUS

Mokyklos nuostatai

MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

TAISYKLĖS