Specialusis pedagogas pataria

Mokykloje daugėja mokinių, dėl įvairių priežasčių patiriančių mokymosi sunkumų. Labai svarbu kuo anksčiau tuos sunkumus pastebėti bei nustatyti jų priežastis ir pobūdį ir suteikti mokiniams tinkamą pagalbą. Mokytojai, pastebėję mokinio nesėkmes, apie tai kalbasi su jo tėvais. Labai svarbu rasti bendrą mokytojų ir tėvų susitarimą, kaip galima vaikui padėti.

Kaip tėvai gali padėti vaikui?

Jeigu pastebėjote, kad Jūsų vaikui sunkiau sekasi mokytis, nelaukite, kol viskas savaime susitvarkys:

 • Neskubėkite vaiko kritikuoti, kaltinti, bausti ir pan.
 • Rinkite informaciją apie vaiko veiklą.
 • Pasidomėkite, kas jam sunkiausiai sekasi ir kodėl.
 • Pasikalbėkite su dėstančiais mokytojais.

   Mokyklos specialistai (specialusis pedagogas, logopedas), gavę tėvų sutikimą, įvertina mokinio gebėjimus, jo pasiekimus. Su ugdančiais mokytojais aptaria, kokius ugdymo būdus bei metodus naudoti, kad mokinys patirtų kuo mažiau nesėkmių mokydamasis.

   Jei mokinio nesėkmės tęsiasi, siūloma mokinį siųsti į Pedagoginę-psichologinę tarnybą, kur atliekamas pedagoginis, psichologinis vaiko įvertinimas. Gavę Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas ir rekomendacijas, mokyklos spec. pedagogas ir ugdantys mokytojai, atsižvelgdami į mokinio gebėjimus ir iškylančių mokymosi sunkumų pobūdį, pritaiko arba individualizuoja (jei nustatytas intelekto sutrikimas) bendrąsias programas.

    Pritaikyta programa – tai ugdymo programa, kurios pagrindas yra tos pačios klasės, kurioje mokosi vaikas, bendroji dalyko programa. Laikomasi nuostatos, kad mokydamasis pagal pritaikytą programą mokinys turėtų pasiekti bent jau patenkinamą tos klasės pasiekimų lygį. Jei reikia, mokytojas numato žemesniųjų klasių ugdymosi spragų šalinimą.

    Individualizuota programa – tai ugdymo turinio pritaikymas individualiam vaikui atsižvelgiant į jo poreikius, individualius gebėjimus, stipriuosius vaiko raidos bruožus. Programos individualizavimas numatomas tuomet, kai vaikui nustatytas intelekto sutrikimas. Individualizuojant ugdymo turinį mokytojas gali naudoti kitus vadovėlius (žemesniųjų klasių arba specialiai parengtus) ir mokomąją medžiagą perteikti mokiniui labiau tinkamais metodais ir būdais, taip pat jam teikiama reikiama specialistų (logopedo, spec. pedagogo) pagalba. Esant Pedagoginės–psichologinės tarnybos rekomendacijoms, specialusis pedagogas pagalbą mokiniui gali teikti ir tada, kai jis ugdomas pagal bendrąsias programas.

    Jeigu Jūsų vaikas turi mokymosi sunkumų:

 • Ieškokite būdų padėti – tarkitės su specialiaisiais pedagogais, psichologais, klasės auklėtoju ar dalyko mokytojais apie įvairias strategijas, padedančias lengviau mokytis (namuose, klasėje).
 • Kalbėkitės su savo vaiku apie jo problemą. Padrąsinkite jį, paaiškinkite, kad jo sunkumai nėra kvailumo ar tingumo pasekmė.
 • Išsiaiškinkite savo vaiko stipriąsias puses, lavinkite jas. Jeigu galima, paskatinkite vaiką užsiimti kokia nors veikla po pamokų.
 • Dirbkite su savo vaiku namuose. Padėkite jam atlikti namų darbus. Pagirkite už daromą pažangą ar teisingai atliktus darbus.
 • Išsiaiškinkite savo (vaiko) teises.
 • Bendraukite su dėstančiais mokytojais.
 • Bendraukite ir pasidalinkite patyrimu su kitų, turinčių mokymosi negalių, vaikų tėvais.
 • „Susitaikykite” su savo vaiko sutrikimu ir išmokite tinkamai padėti, nepažeisdami vaiko savigarbos.
 • Venkite tokio elgesio: kai vaikas atstumiamas, jo savotiškai gėdijamasi, kai tėvai pernelyg nuolaidžiauja vaikui arba pernelyg jį globoja, nervingai stengiasi padėti nekantriai laukdami geresnių rezultatų.

Parengė specialioji pedagogė Asta Butkevičienė

Vaikas nesimoko. Ką daryti?

    Tėveliai, Jūs esate pirmieji svarbiausi vaikų mokytojai. Jūs mokote savo vaikus nuo kūdikystės. Lemiamas jūsų vaidmuo neturėtų baigtis vaikui pradėjus lankyti mokyklą. Siūlome Jums keletą būdų, kaip padėti vaikui geriau mokytis.
Mokinių mokymosi motyvacijos formavimas yra mokyklos ir tėvų pareiga. Skatinant sėkmingai mokytis, ugdant mokymosi motyvaciją labai reikšminga tėvų:

 • gyvenimo būdas,
 • elgesys,
 • požiūris į darbą, mokslą, kitas pareigas, nes vaikas požiūrį į mokymąsi perima iš tėvų

Kaip padėti vaikui gerai mokytis?

 • Nuoširdžiai domėkitės vaiko mokymusi.

Parodykime, kad mums iš tikrųjų įdomūs jo mokykliniai reikalai. Darbas su jumis viename kambaryje jūsų sūnui ar dukrai gali pasirodyti naudingesnis.

 • Ugdykite vaikų pareigingumą.

Pratinkite užbaigti pradėtą darbą iki galo, kartu su vaiku susikurkite taisykles ir reikalaukite, kad vaikas jų laikytųsi..

 • Ugdykite savitvarkos ir planavimo įgūdžius.

Mokykime vaiką susidaryti sąrašą darbų, kurie jo laukia mokykloje ir namie, nes darbai geriau seksis, kai viskas vyks pagal planą.

 • Pradėkime nuo paties sunkiausio dalyko.

Jei sunkiausią užduotį paliksime pabaigai, tikėtina, kad ji visai nebus atlikta.

 • Išskirkite mokomosios temos esmę.

Skatinkite vaiką nuolat klausti: „Kas čia svarbiausia?“

 • Yra daugybė būdų, kaip įsiminti naują medžiagą.

Mokykime vaiką naudotis planeliu ir „atmintinėmis“, padėkime jam rasti lengviausią įsiminimo būdą.

 • Nežinomą dalyką mokykite susieti su žinomu, pasižymėti svarbiausias mintis.

Tai padės susisteminti turimas žinias.

 • Nustatykite tikslus ir atlikimo terminus.

Mokykime vaiką numatyti, ką ir per kokį laiką jis gali padaryti. Nedidelės „dovanėlės“ – geriausias būdas paskatinti vaiką.

 • Stebėkite, kaip tobulėja jūsų vaiko mokymosi įgūdžiai.

Tik įsitikinę, kad jūsų vaikas jau gerai išmoko kokio nors įgūdžio, pereikite prie kito.

 • Paverskite namus mokymosi „laboratorija“.

Trupmenas aiškinkite imdami pvz. bulvę, obuolį, picą ir perpjaudami į dvi, tris, keturias dalis. Tai palengvins sunkiausių dalykų suvokimą.

 • Padėkite vaikui pasiruošti kontroliniams darbams.

Apžvelkite kartu su vaiku išeitą mokomosios medžiagos skyrių, užduokite jam keletą esminių klausimų iš to, ko jis mokėsi.

 • Padėkite vaikui pasitikrinti atliktas užduotis raštu.

Tai būtina atlikti, norint surasti kartais tą vienintelę klaidą, kuri gali sugadinti visą darbą.

 • Girkite vaiką už sėkmę

Stenkitės pastebėti pagerėjimą mokantis, girkite už viską, už ką tik galima pagirti. Nebūkite per daug griežti, kai nesiseka.

 • Nespauskite vaiko ir neverskite atlikti darbo ne pagal jo jėgas

 

 • Praleiskite kuo daugiau laisvalaikio su savo vaiku.

Pagirkite savo vaiką, kai kiti mato tik nusižengimus. Skaitykite savo vaikui, kai kiti teikia pirmenybę televizoriui. Tiesiog paplepėkite su juo.

Ruošdamas namų darbus mokinys vidutiniškai turėtų užtrukti

 • V-VI klasėje – 1,5 valandos
 • VII –VIII klasėje – 2 valandas
 • IX – XII klasėje – 2,5 valandos

Ruošiant pamokas reikėtų sumažinti pašalinius dirgiklius (išjungti televizorių, uždaryti kambario duris, netriukšmauti, išvėdinti kambarį ir pan.)

Miegas – atsinaujinimo, jėgų atgavimo šaltinis. Rekomenduojama miego trukmė pagal klases:

 • I – IV klasės – 10,5 – 11 valandų.
 • V – VIII klasės – 9,5 valandos.
 • IX – X klasės – 9 valandas.
 • X I – XII klasės – 8 – 8,5 valandos.

Pagal pedagoginę literatūrą parengė specialioji pedagogė A. Butkevičienė