Specialieji pedagogai

Asta Butkevičienė (63 kabinetas) – specialioji pedagogė metodininkė,
el. p.: asta.butkeviciene@zemynapanevezys.lt, asta-but@hotmail.com,
Alė Tigrūdienė (85 kabinetas) – vyr. specialioji pedagogė,
el. p. ale.tigrudiene@zemynapanevezys.lt, tigrudiene1956@gmail.com
Santa Makačiūnė (62 kabinetas) – specialioji pedagogė,
el. p. santa.makaciune@zemynapanevezys.lt

 

  • Dalyvauja kompleksiniame mokinio tyrime, nustatant sutrikimų pobūdį, įvertinant jo įgūdžių ir pasiekimų lygį.
  • Suderinę su tėvais, teikia mokiniams specialiąją pagalbą.
  • Rengia individualias programas specialiųjų poreikių mokiniams.
  • Konsultuoja mokytojus, tėvus specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Padeda mokytojams pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias mokomųjų dalykų programas, akcentuojant sutrikusios funkcijos korekciją, parinkti darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais būdus ir metodus.
  • Veda individualius užsiėmimus specialiųjų poreikių mokiniams per pamokas ir po pamokų (mokymo procese naudojamos – naujausios mokomosios priemonės (kompiuterinė (programinė ir techninė) įranga )).
  • ;Informuoja tėvus apie vaiko mokymosi rezultatus, nurodo būdus, kaip padėti specialiųjų poreikių mokiniui.
  • Kaupia medžiagą apie kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, artimuosius ir tolimuosius darbo su jais tikslus, individualias programas.
  • Vykdo mokytojų, tėvų ir visuomenės švietimą specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.