Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA
 
Pirmininkas - Ignas Janeliūnas 8a
Pirmininko pavaduotojai - Deimantas Jakniūnas 6b, Lukrecja Štankelytė 8c
Nariai:

4. Andrijauskaitė Gabrielė 5a
5. Dirdaitė Ūla 5b
6. Kakanis Meinardas 5c
7. Vasilytė Augustė 6a
8. Nuobaraitė Augustė 6c
9. Ribikauskaitė Kamilė 7a
10. Vaitiekus Danas 7b
11. Skakunovas Eigardas 8c
12. Sokas Mantas 8a
13. Stanikūnaitė Elzė 8b
 
 
Neformaliojo švietimo grupės „Jaunieji lyderiai“ vadovė ,vyresnioji anglų kalbos mokytoja Rūta Radvilienė.
Mokinių taryba renkasi kiekvieną antradienį per 7 pamoką kabinete Nr. 2 (dailės).
 
MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI


Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybai vadovauja tarybos pirmininkas.
 
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Mokinių taryba:
   • mokinių taryba renkama 1 metams;
   • mokinių tarybą sudaro 11 narių (5-8 klasių mokiniai, atstovaujantys rinkėjų interesų grupėms);
   • mokinių taryba vadovaujasi mokinių tarybos nuostatais;
  2. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai:
   • mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai;
   • rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių;
   • pirmininkas iš tarybos narių laisvai pasirenka pavaduotoją ir sekretorių.
 2. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA
  1. Tikslai:
   • Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos klausimus.
   • Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą.
   • Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.
   • Kurti draugišką aplinką, ugdyti tolerancija, pasitikėjimu grįstus mokinių tarpusavio santykius;
   • Prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
  2. Uždaviniai:
   • Įvairiapuse veikla skatinti  mokinių pozityvaus elgesio ir vertybinių nuostatų formavimąsi.
   • Į mokinių tarybos veiklą įtraukti jaunesnių klasių moksleivius.
   • Bendradarbiauti su mokyklos prevencine grupe.
   • Prisidėti organizuojant mokyklos kultūrinius renginius.
   • Dalyvauti visuomeniniame moksleivijos gyvenime,
   • Savo darbais garsinti mokyklą mieste, puoselėti mokyklos tradicijas.
   • Rengti pilietines bei paramos akcijas.
   • Į mokinių tarybą su pasiūlymais, pageidavimais, nusiskundimais ar pasipiktinimais gali kreiptis bet kuris mokinys.
 3. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO, TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJO, TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMAI:
  1. Mokinių tarybos pirmininko teisės:
   • sušaukti neeilinį mokinių tarybos susirinkimą;
   • pateikti raštišką paklausimą mokyklos administracijai ir gauti atsakymą.
  2. Mokinių tarybos pirmininko pareigos:
   • susitinka su mokyklos administracija, mokyklos taryba ir diskutuoja apie mokinių problemas mokinių vardu;
   • paskirsto užduotis tarybos nariams;
   • informuoja apie savo nutarimus.
  3. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo teisės ir pareigos:
   • pavaduoja mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų
  4. Mokinių tarybos nario teisės:
   • pateikti pasiūlymus dėl tarybos veiklos;
   • dalyvauti tarybos posėdžiuose ir veikloje;
   • rinkti mokinių tarybos pirmininką ir būti renkamu.
  5. Mokinių tarybos nario pareigos:
   • lankyti susirinkimus ir kitus nariams skirtus renginius;
   • savanoriškai prisidėti prie mokyklos masinių renginių organizavimo;
   • maksimaliai panaudoti savo sugebėjimus organizuojant renginius;
   • laiku įvykdyti tarybos nutarimus, įpareigojimus;
   • kultūringu elgesiu ir sąžiningu darbu kelti tarybos prestižą.
   • rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams.

Draugystės juosta
Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
Sveiki,
Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:


Prisiminti mane

[ ]

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.