Ateitininkai

Tilkit nutilki, kurie prieš dievybę
Bandėt kovoti viešai ar slaptai
Mūsų idėjos: tikybos brangybė,
Mokslas, dorumas, tautos reikalai.
(Iš ateitininkų himno)

   Ateitininkai – katalikiška jaunimo ugdymo organizacija, vienijanti mokinius, studentus bei mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius). Ateitininkų organizacija siekia atnaujinti, stiprinti ir kurti Lietuvos pilietinę visuomenę. Savo veikloje ateitininkai vadovaujasi penkiais principais: katalikiškumo, tautiškumo, inteligentiškumo, visuomeniškumo, šeimyniškumo. Organizacija savo veikloje ir ugdydama jaunuomenę remiasi krikščioniškomis vertybėmis. Ateitininkų šūkis „Visa atnaujinti Kristuje!” tarnaujant artimui, Dievui ir Tėvynei!

   Ateitininkų kuopą globoja tikybos vyr. mokytoja Laimutė Stanevičienė. Kuopą sudaro 4-8 klasių mokiniai. Iš viso veikloje dalyvauja 13 mokinių. Svarbiausias ateitininkų veiklos tikslas – krikščioniškos asmenybės ugdymas, kurios centras yra Kristus.

   Kuopos veikla yra įvairi. Ateitininkai patys rengia menines programėles, dalyvauja projektų rašymo konkursuose, kuriuos organizuoja mieto savivaldybė ir Lietuvos švietimo ministerija, taip pat rašo žinutes į laikraštį „XXI amžius” ir į ateitininkų žurnalą „Ateitis”. Kuopos nariai dalyvauja seminaruose, užsiima karitatyvine veikla, dalyvauja labdaros akcijose „Pasidalinkime kalėdiniu džiaugsmu”, „Paremkime Katedros „Caritas” organizaciją”, aktyviai dalyvauja kasmetinėje akcijoje „Maisto bankas”, Kristaus Karaliaus Katedros kapinių tvarkyme, taip pat dalyvauja procesijose bei įvairiuose renginiuose, vykstančiuose parapijoje ir mieste, padeda organizuoti ir dalyvauja Kristaus Karaliaus Katedros parapijos vykstančiose šventėse.

   Kasmet rudenį ir pavasarį organizuoja ir patys dalyvauja akademiniuose savaitgaliuose, rekolekcijose, piligrimystės kelionėse, vasarą Panevėžio krašto ateitininkų stovykloje Berčiūnuose, kurioje stovyklauja ateitininkai iš viso Panevėžio krašto.

   Jau tapo tradicija kartu su Panevėžio krašto ateitininkais švęsti Lietuvos nepriklausomybės dieną vasario 16-ąją, valstybės atkūrimo dieną kovo 11-ąją. Norint geriau pažinti savo kraštą, krašto kultūrą ir tradicijas, istoriją, vyksta į kultūrinies-pažintines išvykas, o estetinį grožį ir kūrybos suvokimą ugdo lankydami teatrus, parodas, dalyvaudami Panevėžio katechetikos centro organizuojamuose piešinių konkursuose.

   Šv. Kazimiero kuopos ateitininkai palaiko ryšius su kitomis mieste ir vyskupijoje esančiomis ateitininkų kuopomis, priklauso Panevėžio jaunimo organizacijai „Apskritas stalas”, aktyviai įsijungia į Panevėžio vyskupijos jaunimo veiklą. Ateitininkai dalyvavo Berčiūnų vasaros stovykloje „Ateitininkijai -100″.

„Šiais mokslo metais organizuosime gerumo akcijas, susipažinsime ir bendrausime su ateitininkais iš kitų mokyklų, dalyvausime šventėse, ruošime adventinę popietę, įdomiai leisime laiką mandagiai ir kultūringai bendraudami.
Mielai laukiame ir naujų narių.

Jaunieji ateitininkai Dailės galerijoje susipažino su dailės kūrinių ekspozicija

Mūsų progimnazijos ateitininkai savanoriavo Maisto banko akcijoje