METODINĖ DIENA ,,SUŽINOJAU- DALINUOSI- PRITAIKAU PRAKTIŠKAI“

     „Tobulėjimas– tai tam tikra paskata. Žmonės, siekiantys tobulėjimo – beveik visuomet turi stiprų atsakomybės jausmą“.
     „Laikas žmogui duotas tam, kad jisai žengtų tolyn, darytųsi vis tobulesnis, laimingesnis, eitų į tikslą“.
    (Č. Dikensas)

     2019m. balandžio mėn. 24d. Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje vyko metodinė diena „Sužinojau- dalinuosi- pritaikau praktiškai“.
    Šio renginio tikslas – pasidalinti žiniomis ir idėjomis, kurias mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai įgijo dalyvaudami įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, bendravimo, bendradarbiavimo skatinimas bei kompetencijų gilinimas, tobulinimas.
    Renginio pradžia skirta emocijoms, jų svarbai mokytojo darbe, gyvenime. Mokytojams buvo pasiūlyta išsirinkti, kokių emocijų vedini jie atėjo į renginį: laimingi ir linksmi, smalsūs, draugiškai nusiteikę, susidomėję, pilni vilčių, o galbūt nuliūdę ar susierzinę.
    Pirmoje metodinės dienos dalyje, kuri vyko klasėse mokytojus suskirsčius atsitiktine tvarka (po 5-6 mokytojus), buvo pristatomos šios temos:
• „Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas, remiantis Čekijos ir Vokietijos švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių kūrimo naudojimo patirtimi“ (atsakinga mokytoja G. Skorupskienė);
• „Kaip mažiau kenkti sau ir aplinkai? Misija: nulis“ (atsakinga mokytoja N. Vaičiulytė);
• Kūrybiškumo ugdymas pamokoje (muzikos) (atsakinga mokytoja E. Jurgėlienė);
• „Antras žingsnis“ – socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programos pristatymas“ (atsakinga mokytoja V. Pučkienė);
• „Informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“(atsakinga mokytoja L. Žukauskienė);
• „Darbas su nemotyvuotais klientais“, „Savižudybių intervencija švietimo įstaigoje“ (atsakingos- I. Skodytė, I. Skrudupienė);
• Skaitymo skatinimo renginys „Eilėraščiai iš namų“ (atsakinga bibliotekos vedėja N. Juknevičienė);
• Menas šalia mūsų: lipdymas iš netradicinės plastinės medžiagos, vitražo tapymas ant stiklo, kubistiniai muzikos instrumentai, „kiniečių kaligrafija“ (atsakinga mokytoja P. Šimaitenė);
• „Mokomės žaisdami“ (ugdomieji žaidimai vaikams) (atsakinga mokytoja L. Buraituenė);
• „Dalykinė integracija“ (atsakinga mokytoja J. Petkevičienė);
    Po intensyvaus darbo klasėse, reflektavimas antroje dalyje- aktų salėje. Kiekviena grupė turėjo pristatyti: ką sužinojo išklausę vieną ar kitą pranešimą, kokia nauja dar negirdėta informacija buvo pateikta, kokių iškilo klausimų, diskusijų, kokias kompetencijas patobulino bei pateikti praktinę užduotį visiems renginio dalyviams.
    Išvados:
• Mokytojai pagilino ir patobulino jau turimas šias kompetencijas: asmeninę (atsakomybė ne tik už savo, bet ir visos grupės darbą, noras tobulėti, nebijoti išreikšti savo nuomonę ir/ar suklysti); socialinę (mokymasis iš kitų, žinojimas, kad žinias pritaikys savo darbe, gyvenime); pažinimo (siekis kuo daugiau sužinoti, patirti kūrybinius atradimus); mokėjimo mokytis, informacijos valdymo (gebėjimas atrasti naujus mokymosi šaltinius); komunikavimo (ne tik klausyti, bet ir išgirsti, dirbti kartu su kolegomis, vertinti ne tik savo, bet ir kitų darbą).
Išklausę įvairių pranešimų mokytojai sužinojo:
• internetinių svetainių nuorodas, skirtas skaitymo ir klausymo kompetencijoms ugdyti (užsienio kalba);
• interaktyvių vadovėlių panaudojimo pamokoje, skatinant ir motyvuojant mokytis, ypač diferencijuojant ir individualizuojant darbą, galimybes;
• susipažino su interaktyvių informacijos kūrimo ir valdymo priemonių sąrašu apie galimybę mokytis pasaulio universitetuose, neišeinant iš namų; įrankius minčių žemėlapiams kurti, tekstinės ir vaizdinės informacijos kūrimo programas ir kt.;
• lipdymo iš netradicinių plastinių medžiagų, vitražo tapymo ant stiklo, kiniečių kaligrafijos, kubistinių muzikos instrumentų paslapčių;
• apie galimybes įkurti edukacines erdves mokykloje: „Raganos darželyje“, „Skambanti siena“, Istorijos akordai“, „Meteorologinė stotis“ ir pan.;
• apie transporto, netvarių produktų, elektros prietaisų žalą, naudojamų cheminių medžiagų savybes, jų poveikį žmogui ir aplinkai, cheminių medžiagų elgseną gamtoje;
• apie motyvuotus ir nemotyvuotus asmenis, kokie yra savižudybės požymiai, ir kokių reikia imtis veiksmų gresiant savižudybei;
• emocijų valdymo meno, 5-ių pojūčių – klausau, matau, jaučiu skonį, liečiu, užuodžiu – svarbą gyvenime, kad intelektualūs vaikai nebūtinai yra kūrybingi;
    Metodinė diena ,,Sužinojau- dalinuosi- pritaikau praktiškai“ pavyko. Mokytojai diskutavo, dalijosi gerąja patirtimi, patobulinimo bendrąsias kompetencijas. O tai stiprina bendrystės jausmą, skatina kolegialų bendradarbiavimą.

     L. Bernadickaitė,
    direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
    2019-04-27

Metodinė diena „Sužinojau–dalinuosi–pritaikau praktiškai“

Įrašas paskelbtas temoje Metodikos panorama, Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.